PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

 

Versie:  1.0

 

Dit is de Privacy- en cookieverklaring van Stichting Hoestie (hierna ook: ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’), gevestigd aan het adres Pastoor Simonisplein 3 te (5763BG) Milheeze (KVK-nummer: 68736053).

 

In deze verklaring lichten wij toe hoe wij omgaan met jouw informatie die via onze website www.hoestie.nu (hierna: ‘Hoestie.nu’) wordt verkregen. Wij respecteren de privacy van onze bezoekers en gebruikers en gaan daarom uiterst zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.

Houd er rekening mee dat, tenzij wij een term in deze verklaring definiëren, alle termen die in deze verklaring met een hoofdletter zijn geschreven, dezelfde betekenis hebben als in onze Gebruiksvoorwaarden. Zorg er dus voor dat je onze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrijpt.

 

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

 

ACCOUNT

 

Het gebruik van de Diensten is enkel mogelijk met een account. Bij het aanmaken van een account verstrek je aan ons de volgende persoonsgegevens:

 

Wij gebruiken deze informatie voor het toekennen en beheren van je account. Indien je deze informatie niet verstrekt, kun je geen account aanmaken en dus niet gebruikmaken van de Diensten.

 

Wij verwerken deze persoonsgegevens op grond van jouw toestemming.

Indien je minderjarig bent, wordt deze toestemming aan jouw wettelijk vertegenwoordiger gevraagd. Eenmaal gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking daarvan.

 

PERSOONLIJKE PAGINA

 

Na het aanmaken van een account kan je een persoonlijke pagina aanmaken, daaraan bijdragen en/of enkel volgen. Je beslist zelf over de informatie die je daarop verstrekt. Gezien de doelstelling van Hoestie.nu is het aannemelijk dat je (bijzondere) persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens verstrekt.

 

Wij gebruiken deze informatie om de doelstelling van Hoestie.nu – het centraal en besloten kunnen documenteren van een gezondheidsreis en/of het met andere gebruikers in contact kunnen treden over een gezondheidsreis – te kunnen verwezenlijken.

 

Ook deze persoonsgegevens verwerken wij op grond van jouw toestemming. Gezondheidsgegevens worden verwerkt op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming. 

 

BEZOEKGEDRAG

 

Wij leggen informatie met betrekking tot jouw bezoekgedrag vast, zoals URL, IP-adres, browsertype, taal, datum en duur van jouw bezoek aan Hoestie.nu.

 

Deze informatie wordt gebruikt om fouten te analyseren en onze dienstverlening te verbeteren. Daarnaast wordt deze informatie gebruikt voor de bestrijding van c.q. controle op misbruik en/of oneigenlijk gebruik van jouw account. Wij hebben kortom een gerechtvaardigd belang bij deze gegevensverwerking.

 

BEWAARTERMIJNEN

 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor de doeleinden die in deze verklaring zijn beschreven, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht of toegestaan is.

 

JOUW RECHTEN

 

Je hebt het recht om een overzicht op te vragen van de persoonsgegevens die wij van jou hebben geregistreerd. Je hebt ook het recht om te vragen om wijziging van onjuiste informatie of verwijdering van je persoonsgegevens. Je kunt daarnaast bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van jou betreffende persoonsgegevens verzoeken. Tot slot heb je het recht om jouw persoonsgegevens, die je zelf aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en aan een andere partij over te (laten) dragen.

Als je een account op Hoestie.nu hebt, kun je je persoonsgegevens en instellingen bekijken en zo nodig aanpassen door in te loggen. Het is uiteraard ook mogelijk om je account te verwijderen door in te loggen en onder ‘instellingen’ te klikken op ‘pagina verwijderen’. Indien nodig kunnen wij je voorzien van de hulpmiddelen voor toegang tot of wijziging van jouw informatie die gekoppeld is aan jouw account. Daarvoor kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.

 

Om misbruik te voorkomen, kunnen wij jou, ter bevestiging van jouw identiteit, in voorkomende gevallen verzoeken om ons een kopie van een geldig identificatiebewijs te zenden. Wij verzoeken je echter om daarbij je burgerservicenummer (BSN) en pasfoto onleesbaar te maken.

 

HYPERLINKS VAN DERDEN

 

Hoestie.nu kan links naar websites van derden bevatten. Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden en Stichting Hoestie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met jouw persoonsgegevens.

 

Wij adviseren jou dan ook om het privacybeleid en de eventuele cookieverklaring van alle websites die je bezoekt te raadplegen.

 

DOORGIFTE AAN DERDEN

 

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan andere gebruikers van Hoestie.nu of derden, behalve aan andere gebruikers die deelnemen aan eenzelfde persoonlijke pagina of voor zover wij hiertoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting.

 

COOKIES

 

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat via jouw browser op jouw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen.

 

Je kunt jouw browser zo instellen dat je geen cookies ontvangt. De exacte procedure verschilt echter per browser. Wij raden je ook aan om de instructies te volgen en/of de helpfunctie van je browser te gebruiken om het gewenste cookiegedrag in te stellen. Houd er echter rekening mee dat je in dat geval geen gebruik kunt maken van (bepaalde functies van) Hoestie.nu. Je kunt reeds opgeslagen cookies bovendien verwijderen.

 

FUNCTIONELE COOKIES

 

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van Hoestie.nu en zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik.

 

ANALYTISCHE COOKIES

 

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van het Amerikaanse bedrijf Google die gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe je Hoestie.nu gebruikt. Deze cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op te slaan, zoals de tijd waarop het bezoek aan Hoestie.nu heeft plaatsgevonden, of een bezoeker Hoestie.nu eerder heeft bezocht en via welke website een bezoeker op Hoestie.nu is terechtgekomen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie over Google Analytics vind je hier en hier.

 

INTERNATIONALE DOORGIFTE

 

Jouw persoonsgegevens worden bewaard op servers die zich in België bevinden. Als je buiten Nederland woont en ervoor kiest om jouw persoonsgegevens te verstrekken, bewaren wij jouw persoonsgegevens ook in België.

 

BEVEILIGINGSMAATREGELEN 

 

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de informatie die wij van of over jou verzamelen (met inbegrip van jouw persoonsgegevens) onder meer te beveiligen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde openbaarmaking en verlies. 

 

Houd er rekening mee dat de beveiliging van jouw informatie ook afhankelijk is van de bescherming van jouw account. Maak jouw inloggegevens voor Hoestie.nu niet bekend aan onbevoegden. Zorg er ook voor dat je je afmeldt wanneer je een openbare computer gebruikt heeft. 

 

WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING

 

Alle informatie die via Hoestie.nu wordt verzameld, valt onder deze verklaring. Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd herzien. Als wij een wijziging aanbrengen in deze verklaring die naar ons oordeel substantieel is, zullen wij je van die wijziging op de hoogte brengen door je een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat aan jouw account is gekoppeld. We zullen ook de “Laatst bijgewerkt”-datum hieronder updaten om aan te geven wanneer de wijziging van kracht is. Door in te loggen op Hoestie.nu of door Hoestie.nu te blijven gebruiken nadat een wijziging van kracht is, ga je akkoord met de herziene verklaring.

 

VRAGEN EN CONTACT

 

Als je vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via het contactformulier. Ook heb je te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

© 2019 Stichting Hoestie, alle rechten voorbehouden.

Laatst bijgewerkt: 21 maart 2019